Monthly Archives: Styczeń 2019

Przemoc ekonomiczna i seksualna

Rodzaje przemocy: ekonomiczna, seksualna…

Przemoc ekonomiczna

Czym jest przemoc ekonomiczna? Jak wynika z Europejskiego Sondażu Społecznego aż 22 % kobiet w Polsce nie ma żadnych własnych dochodów. Kobiety te są uzależnione od swoich mężów, partnerów, konkubentów, którzy stosują wobec nich różne formy przemocy ekonomicznej. Choć trzeba powiedzieć, że przemoc ta dotyczy nie tylko kobiet i nie tylko tych osób, które nie zarabiają. Na czym więc taki rodzaj przemocy polega? Dotyczy ona sytuacji, kiedy jedna z osób celowo ogranicza partnerowi dostęp do wspólnych zasobów finansowych lub utrudnia dostęp do pracy, w celu uzależnienia go od siebie, uzyskania kontroli lub wymuszenia pożądanych zachowań. Może się to odbywać poprzez np. zakazanie lub utrudnianie podjęcia pracy zarobkowej lub nauki, poprzez utrudnianie dostępu do konta, wydzielanie pieniędzy, kontrolowanie wydatków. Zdarza się również, iż sprawcy uzależniają przekazywanie pieniędzy poprzez stawianie warunków czy też żądań. Przejawem takiej przemocy jest też niepłacenie alimentów lub niełożenie na dom, np. odkładanie swojej pensji i wymuszanie utrzymywania domu na partnerce/partnerze, a także celowe unikanie zatrudnienia. O przemocy ekonomicznej można mówić również w aspekcie przywłaszczania środków zarobionych przez partnera lub zaciąganiu kredytów bez jego wiedzy.

Przemoc seksualna

Jak określana jest przemoc seksualna? Jest to określenie potoczne, określa się ją jako wymuszanie czynności seksualnych. Kodeks karny stosuje nazewnictwo: Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Przemoc seksualna polega na zmuszeniu drugiej osoby do podjęcia aktywności seksualnej czy pewnych praktyk seksualnych, wbrew jej woli – zarówno przy użyciu siły fizycznej, jak i np. szantażu emocjonalnego. Zalicza się do niej między innymi: wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych, gwałt, filmowanie bez zgody partnera aktywności seksualnej, zmuszanie do oglądanie treści pornograficznych, kazirodztwo, itp. Najistotniejsze w tego rodzaju przemocy jest odzwierciedlenie i ugruntowanie relacji władzy, zaakcentowanie, kto jest silny, a kto musi ulec.

 

Przemoc fizyczna i psychiczna

Rodzaje przemocy: fizyczna, psychiczna…

Przemoc fizyczna

to wszystkie czynności skierowane przeciw ciału ofiary. Takie zachowania (np. klapsy, duszenie, używanie broni) mogą prowadzić do bólu i poważnych obrażeń fizycznych. Każde zachowania przekraczające granice cielesne drugiej osoby bez jej zgody są traktowane jako przemoc fizyczna. Wszelkie poszturchiwania, szarpania, kopanie, dawanie klapsów czy popychanie są czynami karalnymi.

Przemoc fizyczna może być zarówno czynna, jak i bierna. Pierwsza z nich to np.: bicie, klapsy, kopanie, popychanie, policzkowanie, szarpanie za włosy, drapanie, plucie, rzucanie przedmiotami, wykręcanie rąk, krępowanie (np. wiązanie), duszenie, oparzenia (w tym przypalanie papierosem), zadawanie ran, aż po usiłowanie lub dokonanie zabójstwa.

Do biernej postaci przemocy fizycznej (zaliczanej niekiedy do przejawów przemocy psychicznej) można zaś zaliczyć takie zachowania, jak: zakazywanie lub uniemożliwianie załatwiania potrzeb fizjologicznych (np. ograniczenie snu czy głodzenie), ale też zakazy mówienia lub chodzenia. I tak jak przemoc fizyczna jest często widoczna tak ta psychiczna już niekoniecznie. 

Przemoc psychiczna

jest wtedy jeśli ktoś kogoś obraża, wyzywa, poniża, nie pozwala na kontakt z bliskimi, kontroluje czyjeś działania, stale krytykuje. I mimo że to słychać to ta forma przemocy jest również bardzo subtelna. Często jej nawet nie zauważamy. Bo albo przyzwyczailiśmy się do tego, że ktoś mówi do nas w określony sposób albo reagujemy obojętnością  na te komunikaty, które nas ranią, wytrącają z równowagi, poniżają, krzywdzą, ale też mają na celu podporządkowanie nas tak byśmy byli pod kontrolą.

Kontrola to też zachowanie które można określić jako przemoc. Ciągłe dopytywanie się, gdzie wychodzisz, o której będziesz, dlaczego tak późno, z kim spędzisz czas, a dlaczego z nim?  To próba wpływu, i nacisku. Wszelkie zachowania zmierzające do zmiany naszych decyzji, które nie są drugiej osobie na rękę również można określić przemocą. Co więcej takie zachowania jak: sprawdzanie czyjejś skrzynki mejlowej, przetrząsanie komórki i profili w internecie – to również przemoc psychiczna, bo sprawca nie robi tego bez powodu ale chce zachować władzę.

Takie zachowania z góry ustawiają relację w poczuciu zależności. Przemocą psychiczną jest również okazywanie niechęci, pogardy, wyśmiewanie się i nieustanne żartowanie sobie z drugiej osoby. Wszelkie zachowania w których następuje odrzucenie, czy też świadome izolowanie się od kogoś, kto nas potrzebuje jest zaniedbaniem emocjonalnym, a więc przemocą psychiczną.

 

Przemoc w rodzinie

Czym jest przemoc w rodzinie? Dlaczego ostatnio dużo się o niej mówi?

Przemoc w rodzinie to, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny. Dotyczy to najbliższych: małżonków, konkubentów, partnerów, rodzeństwa, powinowatych oraz innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. Narażanie osób bliskich na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszając ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodując szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne jest przemocą w rodzinie.

Przemoc może być: fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, seksualna. I każda z nich jest przestępstwem nie tylko, gdy czyn zostanie dokonany, ale już same groźby popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dotyczą lub szkodę osoby najbliższej, są przestępstwem. Jeżeli groźba wzbudza w nas uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, oznacza to, że mamy do czynienia z przestępstwem.

Ostatnio głośno było o przemocy domowej z powodu próby zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Próbowano zmienić m.in. zapis, że przemocą nie będzie jednorazowe pobicie a Niebieska Karta nie będzie zakładana z urzędu, że będzie potrzebna zgoda ofiary. Ze zmian rząd się wycofał, ustawa obowiązuje w niezmienionym brzmieniu.

Kolejne artykuły na temat przemocy w rodzinie będą się ukazywały co tydzień. Minikampania społeczna jest współfinansowana przez Miasto st. Warszawa.

 

Top