Deklaracja dostępności strony internetowej Towarzystwa Pomocy Młodzieży

Towarzystwo Pomocy Młodzieży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Towarzystwa Pomocy Młodzieży.

Data publikacji strony internetowej:  . Data ostatniej dużej aktualizacji:  29.12.

Status pod względem zgodności z ustawą i przygotowanie deklaracji

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niedostępne elementy i treści

 • Niektóre dokumenty i treści archiwalne są niedostępne cyfrowo ponieważ zostały opublikowane przed 23 września 2018 a prawo nie nakłada na nas obowiązku ich dostosowania lub nie są wykorzystywane przez nas do realizacji bieżących zadań.
 • Staramy się, aby nowe dokumenty PDF publikowane na naszej stronie były dostępne cyfrowo. Jednakże część dokumentów starszych lub nowych na naszej stronie internetowej może być niedostępna dla osób korzystających z czytników ekranu. Jeżeli zależy Ci na dostępie do ich treści skontaktuj się z nami a my postaramy się to umożliwić.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji: 28.03.2023 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W sprawie uwag i wniosków dotyczących dostępności strony internetowej można zgłaszać się do Katarzyny Goljan na dwa sposoby:

– na adres e-mail: tpm@tpm.org.pl

– telefonicznie pod numerem 508 350 320.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie,
 • złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na rozpatrzenie zgłoszenia mamy 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę na nasz adres pocztowy:

Zarząd Towarzystwa Pomocy Młodzieży ul. Nowolipki 2 00 -160 Warszawa

lub na adres naszej poczty elektronicznej: tpm@tpm.org.pl.

Można również złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście do Towarzystwa Pomocy Młodzieży znajduje się w otwartej bramie budynku. Do bramy prowadzi chodnik, bezpośrednio z ulicy Nowolipki. Obok bramy, po lewej stronie na ścianie budynku widać zawieszoną tablicę z numerem 2.
 2. Po wejściu w bramę po lewej stronie znajduje się wnęka a w niej drzwi wejściowe wprost do Towarzystwa. Drzwi wejściowe są oznakowane napisem zawierającym nazwę Towarzystwa. Strefa wejściowa jest oświetlona i zadaszona. Drzwi wejściowe są dostępne dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób poruszających się na wózku, otwierane ręcznie, umieszczone na poziomie terenu bez wystających powierzchni i elementów utrudniających poruszanie. Przy drzwiach wejściowych po prawej stronie znajduje się przycisk domofonu oznakowany alfabetem Braille’a, także na wysokości umożliwiającej użycie go przez osobę na wózku. Aby dostać się do środka należy nacisnąć przycisk domofonu.
 3.  W poczekalni, przy wejściu po prawej stronie, został umieszczony plan tyflograficzny zawierający wizualny oraz dotykowy rozkład pomieszczeń, także z oznaczeniami w alfabecie Braille’a. W poczekalni, na wprost wejścia znajdują się przeszklone drzwi, które umożliwiają kontakt z personelem po wejściu do Towarzystwa. Poczekalnia jak i korytarz posiadają przestrzeń umożliwiającą poruszanie się na wózku, z dostępem do innych pomieszczeń. Toaleta nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózku.
 4. W Towarzystwie są oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz oznaczenia kontrastowe. Dostępna jest przenośna pętla indukcyjna. Kontakt z tłumaczem języka migowego dla osób głuchych i słabosłyszących jest możliwy po wcześniejszym umówieniu poprzez przesłanie wiadomości na adres email: tpm@tpm.org.pl.
 5. Do Towarzystwa i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością (ogólnodostępne tzw. koperty) znajdują się przy ulicy Zamenhofa 8, w odległości około 300 metrów od wejścia.

Skróty klawiaturowe

Na stronie używane są standardowe skróty klawiaturowe.