Program: „Pomoc młodym osobom z niepełnosprawnością”

Towarzystwo Pomocy Młodzieży zakończyło realizację programu „Pomoc młodym osobom z niepełnosprawnością” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program skierowany był do osób w wieku 18-35 lat, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którym problemy wynikające z niepełnosprawności utrudniają funkcjonowanie w zakresie: edukacji, aktywności zawodowej, pełnienia ról życiowych, zawierania i utrzymywania relacji, uczestnictwa we wszystkich sferach życia społecznego.

Program skierowany był do osób niepełnosprawnych z trudnościami adaptacyjnymi, emocjonalnymi i psychicznymi.

Z oferty skorzystały osoby, które:

 • chciały tworzyć lepsze relacje z ludźmi
 • chciały lepiej radzić sobie w sprawach codziennych
 • potrzebowały wsparcia w powrocie do zdrowia emocjonalnego

Warunki skorzystania z oferty:

 • wiek 18 – 35 lat
 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności (orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o grupie inwalidzkiej)
 • norma intelektualna
 • zamieszkanie na terenie woj. mazowieckiego

Cele projektu

Celem projektu była rehabilitacja odbiorczyń i odbiorców projektu zmierzająca w kierunku usamodzielnienia się, zaistnienia w lokalnym życiu społecznym, nawiązania satysfakcjonujących więzi z ludźmi, dokonania zmian w postrzeganiu siebie i swoich możliwości.

Poprzez tworzenie bezpiecznego i twórczego środowiska społecznego odbiorczynie i odbiorcy projektu mieli możliwość uczenia się jak wyjść z izolacji, budować i utrzymywać relacje z ludźmi, odnajdywać swoje mocne strony i zasoby, rozwijać nowe umiejętności.

Oferta projektu

W zależności od potrzeb proponowaliśmy skorzystanie z:

 • indywidualnej pomocy psychologicznej (interwencja, poradnictwo, terapia, konsultacje)
 • wsparcia grupowego

– grupy rozwoju  umiejętności życiowych i społecznych
– grupy wsparcia
– grupy terapeutycznej
– grupy wsparcia dla osób ze spektrum

 • warsztatów psychoedukacyjnych z zakresu umiejętności społecznych i arteterapii
 • konsultacji rodzinnych i terapii rodzinnej

Indywidualna pomoc psychologiczna (interwencja, poradnictwo, terapia)

Beneficjenci projektu otrzymali wsparcie psychologiczne długo lub krótkoterminowe w zależności od potrzeb, mająca na celu m.in. poprawę funkcjonowania społecznego, naukę konstruktywnych sposobów radzenia sobie z emocjami, stresem. Korzystający z tej formy wsparcia mogli pracować nad zwiększeniem samodzielności w życiu codziennym i polepszeniem funkcjonowania w kontaktach z ludźmi. W ramach udziału w projekcie możliwe były także konsultacje psychiatryczne.

Grupowe wsparcie psychologiczne

Przeznaczone było dla młodych osób  z trudnościami w kontaktach z innymi i w codziennym funkcjonowaniu, praca nastawiona była na naukę umiejętności społecznych. Celem spotkań było poznawanie siebie i innych, poznawanie swoich zasobów i ograniczeń, rozwój zasobów, przepracowywanie lęków, barier i trudności związanych z kontaktem z innymi ludźmi, uczenie się wyrażania siebie – swoich uczuć, potrzeb, przekonań, uczenie się stawiania i obrony swoich granic. Na spotkaniach grupowych prowadzono pracę nad zmianą doświadczanych trudności, w kierunku wzmacniania konstruktywnych strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami na poziomie emocjonalnym i funkcjonalnym. W ramach wsparcia grupowego poprowadzono 3 grupy: terapeutyczną (1 raz w tygodniu.), rozwoju  umiejętności życiowych i społecznych (2 razy w tygodniu) oraz wsparcia (1 raz w tygodniu).

Warsztaty psychoedukacyjne

Odbywały się w weekendy, realizowane były w oparciu o aktywne techniki pracy z grupą: techniki Gestalt, psychodramy, scenki, pracę w małych grupach, na forum, dyskusje, artystyczne formy itp.  Przykładowe zagadnienia: radzenie sobie ze stresem, skuteczna realizacja celów i zadań życiowych, współpraca w grupie, budowanie pozytywnej samooceny, rozwój kreatywności, autoprezentacja itp.

Konsultacje i terapia w kontekście rodzinnym

Jest to forma wsparcia skierowana bezpośrednio do i dla beneficjentów przy współudziale rodziców, opiekunów lub współmałżonków. Rehabilitacja psychiczna i społeczna, jak wskazuje kilkunastoletnie doświadczenie naszych terapeutów, często nie jest możliwa bez wsparcia rodziny czy otoczenia. Terapia rodzin i konsultacje rodzinne prowadzą do poprawy i uzdrowienia relacji i komunikacji między beneficjentami a poszczególnymi członkami w rodzinie.

Szczegółowe informacje:

Towarzystwo Pomocy Młodzieży

ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa

tpm@tpm.org.pl

tel.  508 350 320

Projekt był realizowany w okresie 1.04.2023-31.03.2024 r.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych