Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ TOWARZYSTWA POMOCY MŁODZIEŻY www.tpm.org.pl

TPM prowadząc stronę internetową ma na celu informowanie o prowadzonej działalności statutowej, w tym dostępnych w Stowarzyszeniu nieodpłatnych i odpłatnych formach pomocy oferowanych młodzieży, młodym dorosłym ich rodzinom i opiekunom oraz dorosłym w trudnych sytuacjach życiowych i problemach emocjonalnych i psychospołecznych, a także prowadzenie działalności psychoedukacyjnej.

Dbając o ochronę danych osobowych Towarzystwo Pomocy Młodzieży informuje Użytkowników niniejszą Polityką prywatności o celu, w jakim ich dane osobowe są zbierane oraz jak będą wykorzystywane w związku z prowadzeniem przez TPM strony internetowej.

DANE OSOBOWE

Dane osobowe to, zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Takimi danymi są np.: imię i nazwisko, adres, telefon, identyfikator internetowy, stan zdrowia, stan cywilny, sytuacja ekonomiczna, sytuacja prawna.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Pani / Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania w granicach obowiązującego prawa, jest Towarzystwo Pomocy Młodzieży, stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie, ul.Nowolipki 2, 00-160 Warszawa), wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009830  (dalej „TPM”)

Dane do kontaktu z Administratorem:

  1. za pomocą e-maila: daneosobowe@tpm.org.pl
  2. drogą pocztową: Towarzystwo Pomocy Młodzieży ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa

PROWADZĄC STRONĘ INTERNETOWĄ TPM GROMADZI NASTĘPUJĄCE DANE:

– osób kontaktujących się z TPM poprzez e-mail lub telefonicznie – w zakresie i w celu niezbędnym do odpowiedzi na pytanie, w związku z którym użytkownik kontaktuje się z TPM (np.: prosząc o poradę w swojej sprawie, pytając o możliwość zapisania się na prowadzone przez TPM warsztaty, grupy lub o wizytę u naszych specjalistów, itp.).

WDROŻONE ZABEZPIECZENIA INFORMATYCZNE:

 Dane przesyłane formularzem na stronie internetowej www.tpm.org.pl zabezpieczone są protokołem SSL.

 UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

Jeśli Pani / Pan kontaktuje się z nami, to warto wiedzieć, że Pani / Pana dane przetwarzane będą w celu, z jakim się do nas zwraca. W każdej chwili można wycofać zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wysyłając email na adres daneosobowe@tpm.org.pl. W tytule wiadomości należy zaznaczyć „Dane osobowe – wycofanie zgody na przetwarzanie”.

Wycofanie zgody może oznaczać jednak, iż nie będzie już możliwe uzyskanie odpowiedzi na jakiekolwiek zadane nam pytanie przed wycofaniem zgody.

Ma Pani / Pan również prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych osobowych, jeśli są przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

  1. Dane udostępnione przez Panią / Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
  2. W przypadku, gdy wyrazi Pan / Pani chęć wzięcia udziału w organizowanych przez TPM wydarzeniach (warsztaty, szkolenia, grupy różnego rodzaju itp.), odbiorcami Pana / Pani danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub grantodawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w umowach dotyczących zasad finansowania udzielanej przez TPM pomocy. Wspomniane wyżej instytucje będą szczegółowo wskazane przy informacji na temat każdego organizowanego przez TMP wydarzenia (warsztaty, szkolenia, grupy różnego rodzaju itp.).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH (dot. strony www)

Niniejsza strona internetowa www.tpm.org.pl nie przechowuje ani nie przetwarza żadnych danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Zapisy w niniejszej polityce mogą ulegać zmianom, co będzie odzwierciedlane w jej treści.

 

Top