POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ TOWARZYSTWA POMOCY MŁODZIEŻY www.tpm.org.pl oraz polityka prywatności dotycząca kontaktów indywidualnych.

TPM prowadząc stronę internetową ma na celu informowanie o prowadzonej działalności statutowej, w tym dostępnych w Stowarzyszeniu nieodpłatnych i odpłatnych formach pomocy oferowanych młodzieży, młodym dorosłym, ich rodzinom i opiekunom oraz dorosłym w trudnych sytuacjach życiowych i problemach emocjonalnych i psychospołecznych, a także prowadzenie działalności psychoedukacyjnej.

Dbając o ochronę danych osobowych Towarzystwo Pomocy Młodzieży informuje Użytkowników niniejszą Polityką prywatności o celu, w jakim ich dane osobowe są zbierane oraz jak będą wykorzystywane w związku z prowadzeniem przez TPM strony internetowej oraz w kontaktach indywidualnych.

DANE OSOBOWE

Dane osobowe to, zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Takimi danymi są np.: imię i nazwisko, adres, telefon, identyfikator internetowy, stan zdrowia, stan cywilny, sytuacja ekonomiczna, sytuacja prawna.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Pani / Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania w granicach obowiązującego prawa, jest Towarzystwo Pomocy Młodzieży, stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie, ul.Nowolipki 2, 00-160 Warszawa), wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009830  (dalej „TPM”).

Dane do kontaktu z Administratorem:

 1. za pomocą e-maila: daneosobowe@tpm.org.pl
 2. drogą pocztową: Towarzystwo Pomocy Młodzieży ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa

CZYJE DANE PRZETWARZAMY I NA JAKICH ZASADACH?

Dane osób kontaktujących się celem uzyskania informacji

Dane osób kontaktujących się z TPM poprzez e-mail lub telefonicznie lub SMS – w zakresie i w celu niezbędnym do odpowiedzi na pytanie, w związku z którym użytkownik kontaktuje się z TPM (np.: prosząc o poradę w swojej sprawie, pytając o możliwość zapisania się na prowadzone przez TPM warsztaty, grupy lub o wizytę u naszych specjalistów, itp.) – dane w takiej sytuacji przetwarzane są na podstawie zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu z nami.

Korespondencję przychodząca i wychodzącą archiwizujemy na wypadek konieczności wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.

– Dane osób, które chcą skorzystać z naszej oferty

Dane takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail są niezbędne do umówienia się na spotkanie w TPM w celu skorzystania z naszej oferty. Dane te przetwarzamy w celu przekazania istotnych informacji związanych z naszą ofertą w tym także zasad korzystania z oferowanej pomocy lub wsparcia, ustalenia terminu spotkania z naszym specjalistą lub zapewnienia Pani/Panu miejsca na warsztacie, prowadzonej grupie albo udziału w innych oferowanych wydarzeniach. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes TPM – realizacja celów statutowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane. Dane te archiwizujemy na potrzeby potwierdzenia terminów spotkań lub ich zaplanowanego przebiegu, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes.

W razie kontynuowania kontaktu w formie korzystania z naszej oferty, dane osobowe będą następnie przetwarzane w tym konkretnym celu (jeśli do tego dojdzie, podstawa prawna przetwarzania oraz obowiązek informacyjny zostanie wskazany odrębnie na potrzeby korzystania z konkretnej oferty).

– Dane osób komunikujących się z TPM poprzez Facebook

Kiedy poprzez jakąkolwiek interakcję komunikujecie się Państwo z nami poprzez Facebook  (np.: poprzez obserwowanie strony, polubienia, itd.) Towarzystwo Pomocy Młodzieży staje się administratorem Pani/Pana danych. Należą do nich imię i nazwisko lub nick, wizerunek, profil lub inne dane przekazane np. w komentarzach. Dane te przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu odpowiedzi na komentarze i wiadomości oraz utrzymywania kontaktu z osobami zainteresowanymi naszą działalnością.

– Dane darczyńców

Dane osób, które wspierają naszą działalność poprzez wpłacanie darowizn na nasz rachunek bankowy przetwarzamy w postaci: imienia i nazwiska, numeru rachunku bankowego, kwoty darowizny, adresu. Przetwarzanie tych  danych jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego m.in.: z przepisów o rachunkowości a także jako wykonanie umowy. Dane takie przetwarzamy przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym została dokonana darowizna.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

Jeśli Pani / Pan kontaktuje się z nami, to warto wiedzieć, że Pani / Pana dane przetwarzane będą w celu, z jakim się do nas zwraca. W każdej chwili można wycofać zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wysyłając email na adres daneosobowe@tpm.org.pl. W tytule wiadomości należy zaznaczyć „Dane osobowe – wycofanie zgody na przetwarzanie”.

Wycofanie zgody może oznaczać jednak, iż nie będzie już możliwe uzyskanie odpowiedzi na jakiekolwiek zadane nam pytanie przed wycofaniem zgody.

Ma Pani / Pan również prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych, jeśli są przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 1. Dane udostępnione przez Panią / Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
 2. W przypadku, gdy wyrazi Pan / Pani chęć wzięcia udziału w organizowanych przez TPM wydarzeniach (warsztaty, szkolenia, grupy różnego rodzaju itp.), odbiorcami Pana / Pani danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub grantodawcy/instytucje finansujące, zgodnie z warunkami zawartymi w umowach dotyczących zasad finansowania udzielanej przez TPM pomocy. Wspomniane wyżej instytucje będą szczegółowo wskazane przy informacji na temat każdego organizowanego przez TMP wydarzenia (warsztaty, szkolenia, grupy różnego rodzaju itp.).
 3. Na podstawie umów powierzenia dane osobowe powierzamy podmiotom zapewniającym – obsługę informatyczną TPM; obsługę księgową (tylko w wymaganym prawem zakresie); audytorom.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH (dot. strony www)

Okres przechowywania Państwa danych przewidujemy do czasu zakończenia komunikacji z nami. Po tym czasie mogą zostać usunięte bądź podlegać archiwizacji, w zależności od przebiegu komunikacji. W razie gdy kontakt doprowadzi do zakwalifikowania do udziału Pani/Pana w spotkaniach/ warsztacie, grupie dane będą dalej  przetwarzane na podstawie z tym celem związanej (obowiązek informacyjny zostanie wtedy zrealizowany odrębnie).

– Dotyczy strony www:

Strona internetowa www.tpm.org.pl nie przechowuje ani nie przetwarza żadnych danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

Strona internetowa www.tpm.org.p  używa plików cookies. Więcej informacji tutaj.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Zapisy w niniejszej polityce mogą ulegać zmianom, co będzie odzwierciedlane w jej treści.