Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doznającym różnych form przemocy

Celami programu są: zwiększenie dostępności i różnorodności oferty specjalistycznej adekwatnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie, ograniczenie stosowania przemocy w rodzinie i zmniejszenie jej zdrowotnych i społecznych skutków, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w rodzinach, w których występuje przemoc, zwiększenie motywacji i umiejętności osób doznających przemocy w rodzinie do jej przerwania i konstruktywnego radzenia sobie w życiu oraz poprawienie funkcjonowania osób dotkniętych przemocą w rodzinie w różnych sferach życia, m.in. rodzinnej, zawodowej, społecznej.

Do programu zapraszamy osoby w wieku 15-26 lat, które doświadczają lub doznawały przemocy w rodzinie w przeszłości i aktualnie odczuwają jej skutki oraz będące świadkami przemocy w rodzinie, a także rodzeństwo tej młodzieży, rodziców i opiekunów.

Oferujemy:

  • pomoc psychologiczną indywidualną i rodzinną
  • konsultacje prawne
  • warsztaty
  • grupę psychoedukacyjną dla młodzieży

Aby zapoznać się z aktualnie proponowanymi zajęciami, zapraszamy do zakładki Nadchodzące wydarzenia lub do kontaktu zapisy@tpm.org.pl tel. 508 350 320.

Chcemy, by dzięki naszym działaniom zgłaszające się osoby odzyskiwały wiarę w swoje możliwości, stawiały sobie nowe i konstruktywne cele, uczyły się, jak radzić sobie z pojawiającymi się w ich życiu problemami, poznawały swoje prawa i umiały ich bronić. Chcemy, aby dzięki naszym działaniom młodzi ludzie i ich bliscy dokonali przynajmniej pierwszego kroku w kierunku ochrony przed przemocą, upewnili się, że warto o siebie dbać i dokonywać zmian, nawet tych trudnych.

Projekt współfinansuje miasto stołeczne Warszawa