W latach 2012-2015 w TPM jest realizowane zadanie „Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego” dzięki finansowaniu ze środków m. st. Warszawy.

Głównym celem zadania jest ochrona i promocja zdrowia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom poprzez wzmocnienie więzi rodzinnych i kompetencji rodzicielskich oraz budowanie postaw zdrowego stylu życia i ograniczanie podejmowanych zachowań ryzykownych w wyniku prowadzenia działań psychologiczno – pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego.

Zadanie adresowane jest do młodzieży, młodych dorosłych (15 – 25 lat) oraz rodziców – mieszkańców m. st. Warszawy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, zgłaszają trudności i problemy wychowawcze, rodzicielskie, rodzinne, doświadczają kryzysu emocjonalnego oraz wymagają pomocy w ramach działań psychologiczno – pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego przez pierwszy kontakt w ramach zadania, pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla młodzieży i rodziców, poradnictwo i konsultacje prawne, poradnictwo i konsultacje seksuologiczne, zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży 15 – 18 lat, koordynację i nadzór merytoryczno – finansowy zadania, superwizję indywidualną i zespołu.

Projekt finansuje: