Program: „Pomoc młodym osobom z niepełnosprawnością”

Towarzystwo Pomocy Młodzieży kontynuuje realizację programu „Pomoc młodym osobom z niepełnosprawnością” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie 1.04.2024 r. – 31.03.2025 r. Program skierowany jest do osób w wieku 18-35 lat, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którym problemy wynikające z niepełnosprawności utrudniają funkcjonowanie w zakresie: edukacji, aktywności zawodowej, pełnienia ról życiowych, zawierania i utrzymywania relacji, uczestnictwa we wszystkich sferach życia społecznego.

Mamy  wolne miejsca w programie i zapraszamy osoby zainteresowane udziałem. Niestety nie mamy już miejsc dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Zapraszamy osoby, które:

 • chcą tworzyć lepsze relacje z ludźmi
 • chcą lepiej radzić sobie w sprawach codziennych
 • potrzebują wsparcia w powrocie do zdrowia emocjonalnego

Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych z trudnościami adaptacyjnymi, emocjonalnymi i psychicznymi.

Warunki skorzystania z oferty:

 • wiek 18 – 35 lat
 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności (orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o grupie inwalidzkiej)
 • norma intelektualna
 • zamieszkanie na terenie woj. mazowieckiego

Cele projektu

Celem projektu jest rehabilitacja odbiorczyń i odbiorców projektu zmierzająca w kierunku usamodzielnienia się, zaistnienia w lokalnym życiu społecznym, nawiązania satysfakcjonujących więzi z ludźmi, dokonania zmian w postrzeganiu siebie i swoich możliwości.

Poprzez tworzenie bezpiecznego i twórczego środowiska społecznego odbiorczynie i odbiorcy projektu będą  mieli możliwość uczenia się jak wyjść z izolacji, budować i utrzymywać relacje z ludźmi, odnajdywać swoje mocne strony i zasoby, rozwijać nowe umiejętności. Każda osoba uczestnicząca w projekcie podczas spotkań konsultacyjnych będzie mogła wraz z terapeutką/tą ustalić swój Indywidualny Plan Działania zgodnie z potrzebami osobistymi, stanem zdrowia i możliwościami projektu.

Działania są prowadzone w siedzibie TPM w Warszawie przy ul. Nowolipki 2.

Oferta projektu

Osoby zgłaszające się do udziału w projekcie mogą nieodpłatnie skorzystać z bogatej i odpowiadającej na ich potrzebny ścieżki wsparcia.

W zależności od potrzeb proponujemy skorzystanie z:

 • indywidualnej pomocy psychologicznej (terapia, interwencja, poradnictwo)
 • wsparcia grupowego

– grupy wsparcia dla osób ze spektrum
– grupy terapeutyczne

 • warsztatów psychoedukacyjnych z zakresu umiejętności społecznych i arteterapii
 • konsultacji rodzinnych i terapii rodzinnej

Indywidualna pomoc psychologiczna (interwencja, poradnictwo, terapia)

Beneficjenci projektu będą mogli otrzymać wsparcie psychologiczne długo lub krótkoterminowe w zależności od potrzeb, mająca na celu m.in. poprawę funkcjonowania społecznego, naukę konstruktywnych sposobów radzenia sobie z emocjami, stresem. Korzystający z tej formy wsparcia będą mogli pracować nad zwiększeniem samodzielności w życiu codziennym i polepszeniem funkcjonowania w kontaktach z ludźmi.

Grupowe wsparcie psychologiczne

Przeznaczone jest dla młodych osób  z trudnościami w kontaktach z innymi i w codziennym funkcjonowaniu, praca nastawiona jest na naukę umiejętności społecznych. Celem spotkań jest poznawanie siebie i innych, poznawanie swoich zasobów i ograniczeń, rozwój zasobów, przepracowywanie lęków, barier i trudności związanych z kontaktem z innymi ludźmi, uczenie się wyrażania siebie – swoich uczuć, potrzeb, przekonań, uczenie się stawiania i obrony swoich granic. Na spotkaniach grupowych  prowadzona jest praca nad  zmianą doświadczanych  trudności,  praca w kierunku wzmacniania konstruktywnych strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami na poziomie emocjonalnym i funkcjonalnym.

Warsztaty psychoedukacyjne

Zajęcia odbywają się w weekendy, są realizowane w oparciu o aktywne techniki pracy z grupą: techniki Gestalt, psychodramy, scenki, pracę w małych grupach, na forum, dyskusje, artystyczne formy itp. Przykładowe zagadnienia: radzenie sobie ze stresem, skuteczna realizacja celów i zadań życiowych, współpraca w grupie, budowanie pozytywnej samooceny, rozwój kreatywności, autoprezentacja itp.

Wsparcie psychologiczne rodzinne

Jest to forma wsparcia skierowana bezpośrednio do i dla beneficjentów przy współudziale rodziców, opiekunów lub współmałżonków. Rehabilitacja psychiczna i społeczna, jak wskazuje kilkunastoletnie doświadczenie naszych terapeutów, często nie jest możliwa bez wsparcia rodziny czy otoczenia. Terapia rodzin i konsultacje rodzinne prowadzą do poprawy i uzdrowienia relacji i komunikacji między beneficjentami a poszczególnymi członkami w rodzinie.

Szczegółowe informacje i zapisy:

Towarzystwo Pomocy Młodzieży

ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa

tpm@tpm.org.pl

tel.  508 350 320

Procedura zgłaszania i przyjmowania pacjentów do udziału w projekcie:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach 10.00 – 15.00 lub o wysłanie wiadomości email na adres zapisy@tpm.org.pl. Zostanie umówione spotkanie konsultacyjne, kwalifikujące do projektu.

Informacje o naszej organizacji

Towarzystwo Pomocy Młodzieży jest organizacją pozarządową istniejącą od 1989 roku. Naszym celem jest pomoc psychologiczna młodym osobom  i  rodzicom w rozwiązywaniu problemów, towarzyszenie im oraz wspieranie w trudnych sytuacjach życiowych w domu, szkole, pracy, środowisku rówieśniczym. Podejmujemy bezpośrednie, różnorodne działania terapeutyczne ukierunkowane na pełny rozwój młodego człowieka w zakresie funkcjonowania emocjonalnego i  kontaktów interpersonalnych.

Zespół TPM tworzą psychoterapeutki i psychoterapeuci posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z  młodymi ludźmi i ich rodzinami, od kilku lat realizujemy programy przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.  Nasze stowarzyszenie jest organizacją rozwijającą się i realizującą dużą liczbę projektów. Cieszymy się dobrą opinią wśród naszych odbiorców oraz wśród grantodawców.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych