Twój czas na zdrowe życie

W okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2021 roku realizujemy program „Twój czas na zdrowe życie – program dla młodzieży zagrożonej uzależnieniami i/lub przemocą w rodzinie z terenu Dzielnicy Śródmieście” współfinansowany przez m. st. Warszawa.

Celem realizowanego od lat programu jest profilaktyka oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy w rodzinie poprzez podejmowanie różnorodnych działań interwencyjnych i pomocowych o charakterze psychologicznym i prawnym służących konstruktywnemu rozwiązywaniu problemów w sytuacjach trudnych i kryzysowych (w tym ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie) oraz działań profilaktycznych i psychoedukacyjnych kształtujących prawidłowe wzorce i postawy i promujących zdrowy styl życia bez używek młodzieży i młodych dorosłych zagrożonych lub dotkniętych uzależnieniami i/lub przemocą w rodzinie z obszaru dzielnicy Śródmieście, a tym samym ograniczenie negatywnego wpływu uzależnienia od alkoholu oraz ryzykownego i szkodliwego spożywania alkoholu na funkcjonowanie rodzin, w tym na występowanie przemocy w rodzinie.

W ramach niniejszego programu proponujemy równoległe prowadzenie różnych typów oddziaływań mających na celu zwiększenie kompetencji psychospołecznych młodzieży przez kształtowanie prawidłowych wzorców i postaw: nastawionych na rozwój osobisty, emocjonalny, interpersonalny młodzieży i psychoedukację oraz pomocowych nastawionych na wsparcie w trudnej sytuacji, pomoc w wyjściu z kryzysu, rozwiązywanie konfliktów, motywowanie do zajęcia się sobą, swoim rozwojem i wskazywanie innych perspektyw związanych z trudną sytuacją rodzinną a także budowanie konstruktywnego wspierającego grupowego środowiska dla młodzieży.

W związku z tym w ramach zadania „Twój czas na zdrowe życie – program dla młodzieży zagrożonej uzależnieniami i/lub przemocą w rodzinie z terenu Dzielnicy Śródmieście” od lutego do grudnia 2021 roku prowadzimy następujące działania dla osób uczących się lub zamieszkujących w dzielnicy Śródmieście w Warszawie:

  • pierwszy kontakt (mailowy, telefoniczny, bezpośredni),
  • grupa rozwoju osobistego dla młodzieży,
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla młodzieży i ich rodziców,
  • poradnictwo i konsultacje prawne dla młodzieży i ich rodziców.

Projekt współfinansuje miasto stołeczne Warszawa