Twój czas na zdrowe życie

„Twój czas na zdrowe życie – program dla młodzieży zagrożonej uzależnieniami i/lub przemocą w rodzinie z terenu Dzielnicy Śródmieście”

W okresie od 1 marca do 31 grudnia 2018 roku realizujemy program „Twój czas na zdrowe życie – program dla młodzieży zagrożonej uzależnieniami i/lub przemocą w rodzinie z terenu Dzielnicy Śródmieście” w ramach zadania: Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie z terenu dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy współfinansowany przez m. st. Warszawa

Celem zadania jest profilaktyka oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu i przemocy w rodzinie poprzez podejmowanie różnorodnych działań interwencyjnych i pomocowych o charakterze psychologicznym i prawnym służących konstruktywnemu rozwiązywaniu problemów w sytuacjach trudnych i kryzysowych (w tym ochrona przed przemocą w rodzinie) oraz działań profilaktycznych i psychoedukacyjnych kształtujących prawidłowe postawy i promujących zdrowy styl życia młodzieży i młodych dorosłych zagrożonych uzależnieniami i występowaniem alkoholizmu i/lub przemocy w rodzinie z terenu dzielnicy Śródmieście.

Cele te będą realizowane poprzez tworzenie konstruktywnego środowiska dla młodzieży i młodych dorosłych zagrożonych uzależnieniami szczególnie z rodzin problemem alkoholowym i/lub przemocą z dzielnicy Śródmieście zwłaszcza z zalecanego obszaru szczególnej koncentracji problemów społecznych.

W związku z tym prowadzimy następujące działań dla młodzieży i młodych dorosłych w wieku od 15 do 26 r. ż zamieszkujących i/lub uczących się na terenie Dzielnicy Śródmieście i ich rodziców:

  • pierwszy kontakt (mailowy, telefoniczny, bezpośredni) dla młodzieży i rodziców,
  • grupa rozwoju osobistego i wsparcia dla młodzieży i młodych dorosłych
  • warsztaty psychoedukacyjny dla młodzieży
  • indywidualna pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla młodzieży i rodziców,
  • poradnictwo i konsultacje prawne dla młodzieży i rodziców.

Projekt współfinansuje miasto stołeczne Warszawa