Twój czas na zdrowe życie

W okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2022 roku realizujemy program „Twój czas na zdrowe życie – program dla młodzieży zagrożonej uzależnieniami i/lub przemocą w rodzinie z terenu Dzielnicy Śródmieście” współfinansowany przez miasto stołeczne Warszawa.

Celem realizowanego od lat programu jest profilaktyka oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy w rodzinie oraz wykluczeniu społecznemu poprzez tworzenie wspierającego, konstruktywnego środowiska oraz podejmowanie różnorodnych działań interwencyjnych i pomocowych o charakterze psychologicznym i prawnym służących konstruktywnemu rozwiązywaniu problemów w sytuacjach trudnych i kryzysowych (w tym ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie) oraz działań profilaktycznych i psychoedukacyjnych kształtujących prawidłowe wzorce i postawy i promujących zdrowy styl życia bez używek dla młodzieży i młodych dorosłych zagrożonych lub dotkniętych uzależnieniami i/lub przemocą w rodzinie.

Prowadzimy działania krótkofalowe (psychoedukacja, działania interwencyjne, informacyjne, poradnictwo) jak i długofalowe (krótko- i długoterminowe wsparcie psychologiczne indywidualne, grupowe i rodzinne mające na celu zwiększenie kompetencji psychospołecznych młodzieży i kompetencji wychowawczych rodziców dostosowane do aktualnych problemów, sytuacji życiowo-rodzinnej oraz motywacji każdej zgłaszającej się osoby i jej rodziny/bliskich.

Poniższe działania są skierowane do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 15-25 lat z grup ryzyka: zagrożonych wykluczeniem społecznym i uzależnieniami szczególnie z rodzin z problemem alkoholowym i/lub przemocą z dzielnicy Śródmieście zwłaszcza z zalecanego przez Urząd obszaru szczególnej koncentracji problemów społecznych:

  • pierwszy kontakt – 508 350 320 lub zapisy@tpm.org.pl
  • grupę rozwoju osobistego dla młodzieży,
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla młodzieży i ich rodziców,
  • poradnictwo i konsultacje prawne dla młodzieży i ich rodziców.

Projekt współfinansuje miasto stołeczne Warszawa