Towarzystwo Pomocy Młodzieży

STATUT

(uchwała Walnego Zgromadzenia z dnia 17.01.2011 r.)

(tekst jednolity z dn.09.05.2011 r.)

Rozdział I

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwa Pomocy Młodzieży i zwane jest w dalszej części Statutu Towarzystwem.

§2

 1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz m. st. Warszawa.
 2. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§3

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§5

Towarzystwo może powoływać oddziały, czyli terenowe jednostki, które uzyskają osobowość prawną po rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

§6

 1. Towarzystwo używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Towarzystwo może posiadać odznakę członkowską ustanowioną na podstawie odrębnych przepisów.

§7

 1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Towarzystwo w zakresie swojego działania korzysta z wiedzy i doświadczenia specjalistów.

Rozdział II

Cel i metody działania

§8

Celem działalności Towarzystwa jest:

 1. Niesienie pomocy, edukacja, profilaktyka i wsparcie dla dzieci, młodzieży, osób młodych i dorosłych oraz rodzin
 2. Niesienie pomocy dzieciom, młodzieży, osobom młodym i dorosłym pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych, w tym dotkniętych problemem alkoholowym, innymi uzależnieniami lub przemocą oraz niepełnosprawnym
 3. Niesienie pomocy dzieciom, młodzieży, osobom młodym, dorosłym i rodzinom zagrożonym dyskryminacją ze względu na płeć, wiek, pochodzenie społeczne, rasę, wyznanie, status materialny, orientację seksualną, niepełnosprawność
 4. Wspieranie rozwoju grup zawodowych działających na rzecz dzieci, młodzieży i osób młodych

§9

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

 1. Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego i konsultacji z zakresu pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, psychiatrycznej i seksuologicznej
 2. Psychoterapię indywidualną, grupową, rodzinną i par
 3. Wsparcie, edukację, interwencję kryzysową, socjoterapię, profilaktykę, doradztwo
 4. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, treningów, grup, warsztatów, spotkań edukacyjno-informacyjnych
 5. Wspieranie rozwoju zawodowego młodzieży i osób młodych oraz dorosłych
 6. Organizowanie wykładów, konferencji i seminariów naukowych, odczytów oraz sympozjów związanych tematycznie z celami Towarzystwa
 7. Organizowanie wyjazdów i obozów treningowych oraz terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców
 8. Stosowanie alternatywnych form rozwiązywania konfliktów w tym prowadzenie postępowań mediacyjnych
 9. Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i kolportażowej wg obowiązujących przepisów
 10. Organizowanie i prowadzenie akcji charytatywnych, kulturalnych i społecznych
 11. Działalność szkoleniową z zakresu psychologii, pedagogiki i prawa
 12. Współpracę z osobami, organizacjami oraz instytucjami o podobnych celach działania
 13. Promocję i organizację wolontariatu
 14. Tworzenie i animowanie alternatywnych lokalnych środowisk rówieśniczych, w tym:
  a) inicjowanie i animowanie organizacyjnych form aktywności społecznej młodzieży na rzecz siebie i swoich rówieśników w zakresie rozwoju osobistego, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z osiąganiem stanu pełnego zdrowia (psychika, ciało i kontakty interpersonalne);
  b) wspieranie przez osoby dorosłe młodzieży w podejmowanych przez nią działaniach;
 15. Udzielanie młodym ludziom pomocy w trudnych sytuacjach życiowych, w tym:
  a) podejmowanie w środowiskach młodzieżowych działań profilaktycznych chroniących szeroko rozumiane zdrowie młodego pokolenia;
  b) udzielanie profesjonalnej pomocy w rozwiązywaniu życiowych problemów młodzieży.

Rozdział III

Członkowie i członkinie, ich prawa i obowiązki

§10

Członkowie i członkinie Towarzystwa dzielą się na:

 • członków zwyczajnych,
 • członków honorowych.

§11

Członkiem zwyczajnym może zostać obywatel polski lub cudzoziemiec zamieszkały na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, żywo zainteresowany celami Towarzystwa, który pragnie aktywnie propagować i realizować cele stowarzyszenia.

Małoletni mogą należeć do stowarzyszenia z ograniczeniami wynikającymi z Prawa o Stowarzyszeniach.

§12

 1. Członkowie zwyczajni oraz honorowi należą organizacyjnie do właściwego terenowego oddziału Towarzystwa.
 2. Przyjmowanie, na podstawie pisemnej deklaracji i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie Uchwały Zarządu właściwego oddziału Towarzystwa.
 3. Przyjęcie członka zwyczajnego do Towarzystwa następuje na mocy uchwały Zarządu właściwego oddziału, podjętej w ciągu miesiąca od dnia złożenia prawidłowo wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej.
 4. Od uchwały Zarządu właściwego oddziału o nie przyjęciu w poczet członków zwyczajnych, osobie ubiegającej się o członkostwo przysługuje prawo do odwołania się do Zarządu Stowarzyszenia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej uchwały wraz z uzasadnieniem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu właściwego oddziału. Zarząd Oddziału niezwłocznie przekazuje odwołanie wraz z uzasadnieniem do Zarządu Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie odwołania jest ostateczna.
 5. Wzór deklaracji członkowskiej i sposób wnoszenia składek członkowskich określa uchwała Zarządu Stowarzyszenia.

§13

Członek zwyczajny ma prawo:

a) wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa, jeżeli ma ukończony 16 rok życia;
b) uczestniczyć w działaniach organizowanych przez stowarzyszenie;
c) zgłaszać wnioski dotyczące działalności stowarzyszenia;
d) korzystania z obozów i zajęć szkoleniowych organizowanych przez stowarzyszenie na zasadzie pierwszeństwa.

§14

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

a) przestrzeganie postanowień Statutu i uchwały władz stowarzyszenia;
b) uczestniczenie w bieżących pracach stowarzyszenia;
c) regularnie opłacanie składek członkowskich.

§15

1. Członkostwo zwyczajne w Towarzystwie ustaje w przypadku:

 1. śmierci członka;
 2. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub pozbawienia członka praw publicznych;
 3. dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa, potwierdzonego pisemnym oświadczeniem doręczonym Zarządowi właściwego oddziału.
 4. prawomocnego skazania przez sąd za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 5. skreślenia przez Zarząd właściwego oddziału z listy członków z powodu długotrwałego, nieusprawiedliwionego uchylania się od obowiązków zawartych w §14 pkt a) i b);
 6. skreślenia przez Zarząd właściwego oddziału z listy członków z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.
 7. Członkowi zwyczajnemu przysługuje prawo odwołania się do Sądu Koleżeńskiego od decyzji Zarządu właściwego oddziału, podjętych w zakresie punktów e) i f) §15 Statutu, w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Decyzja Sądu jest ostateczna.

§16

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla stowarzyszenia.

§17

 1. Członkostwo honorowe nadaje i pozbawia go za pomocą uchwały Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

Rozdział IV

Władze stowarzyszenia

§18

 1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które wybiera:
  a) Zarząd Stowarzyszenia;
  b) Komisję Rewizyjną;
  c) Sąd Koleżeński.
 2. Kadencja wszystkich władz trwa 5 lat, a wybory do władz odbywają się w głosowaniu tajnym.
 3. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za swoją działalność odpowiadają przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
 4. W przypadku członka władz Towarzystwa (w okresie trwania kadencji) ustanie członkostwa w stowarzyszeniu jest możliwe tylko:
  a) na drodze dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia lub Zarządowi właściwego Oddziału terenowego;
  b) na podstawie decyzji Sądu Koleżeńskiego.

Walne Zgromadzenie Członków

§19

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§20

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa zwoływane jest raz rok w terminie i miejscu ustalonym przez Zarząd Stowarzyszenia.

§21

 1. W zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków udział biorą:
  a) z głosem decydującym – wszyscy członkowie Towarzystwa;
  b) z doradczym – zaproszeni goście.
 2. Osoby wymienione w punkcie 1.a. poinformowane będą, przez Zarząd Stowarzyszenia, o terminie, miejscu i porządku obrad listownie lub drogą elektroniczną co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§22

Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków należy:

a) uchwalanie głównych kierunków działania Towarzystwa w formie Uchwały Programowej;
b) uchwalanie zmian w Statucie;
c) wybór i odwołanie władz Towarzystwa;
d) przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego;
e) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia;
f) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania się Towarzystwa.

§23

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa może być zwołane:

a) na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia;
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej;
c) na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Towarzystwa.

§24

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku, żądania lub uchwały Zarządu Stowarzyszenia i obraduje nad sprawami, dla których rozpatrzenia został zwołany.
 2. Udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa biorą:
  a) z głosem decydującym – członkowie stowarzyszenia;
  b) z głosem doradczym – zaproszeni goście.
 3. Osoby wymienione w punkcie 2.a niniejszego paragrafu będą poinformowane listownie lub drogą elektroniczną przez Zarząd Stowarzyszenia o terminie i miejscu, a także celu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, co najmniej na 5 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§25

 1. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa jest prowadzone przez komisję wybraną przez biorące udział w Zgromadzeniu osoby uprawnione do głosowania.
 2. Walne Zgromadzenie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad

§26

 1. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa jest prawomocne, jeżeli weźmie w nim udział w pierwszym terminie nie mniej niż 1/2 osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę w/w osób.
 2. W przypadku braku quorum Zarząd Towarzystwa zwołuje Walne Zgromadzenie w drugim terminie, nie później niż 15 minut po terminie pierwszym. W takim wypadku Walne Zgromadzenie jest prawomocne bez względu na ilość obecnych członków.
 3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał dotyczących zmian Statutu lub rozwiązania Towarzystwa, które wymagają w pierwszym terminie większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie 2/3 głosów obecnych uprawnionych osób.

Zarząd Stowarzyszenia

§27

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3-5 członków.
 2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§28

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

a) kierowanie merytoryczną stroną działalności stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, w oparciu o aktualną Uchwałę Programową;
b) kierowanie gospodarką finansową Towarzystwa;
c) upoważnianie konkretnych osób do reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz oraz działania w jego imieniu;
d) wybór Prezesa/Prezeski i Wiceprezesa/Wiceprezeski Towarzystwa oraz Sekretarza Zarządu Stowarzyszenia;
e) powoływanie oddziałów terenowych na wniosek co najmniej 15 członków Towarzystwa zamieszkałych na danym terenie;
f) rozwiązywanie oddziałów terenowych z własnej inicjatywy lub na wniosek Walnego Zebrania Członków Oddziału;
g) nadawanie i pozbawianie za pomocą uchwały członkostwa honorowego;
h) przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych za pomocą uchwały;
i) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Towarzystwa do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych;
j) zarządzanie majątkiem Towarzystwa;
k) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
l) ustalanie wysokości składek członkowskich.

§29

 1. Do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes/Prezeska – bez ograniczeń bądź dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 2. Zarząd Stowarzyszenia może oddzielną uchwałą upoważnić personalnie do reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz kierowników wyspecjalizowanych placówek Towarzystwa – w zakresie odpowiadającym działalności danej placówki;

§30

 1. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
 2. Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia jest prawomocne, jeżeli weźmie w nim udział nie mniej niż połowa członków Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

§31

 1. Mandat członka Zarządu Towarzystwa wygasa w razie:
  a) upływu kadencji;
  b) odwołania członka Zarządu przez Walne Zgromadzenie na wniosek Komisji Rewizyjnej na podstawie § 34 ust.6 Statutu
  b) zrzeczenia się funkcji przed Zarządem Towarzystwa;
  c) decyzji Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze stowarzyszenia.
 2. W wypadku zmniejszenia się składu Zarządu Towarzystwa w czasie trwania kadencji, Zarządowi Towarzystwa przysługuje prawo kooptacji spośród członków Towarzystwa pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków Zarządu nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

Komisja Rewizyjna

§32

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego/Przewodniczącą i Sekretarza.

§33

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący/Przewodnicząca.

§34

Komisja Rewizyjna w ramach swoich kompetencji:

 1. Kontroluje całokształt działalności Towarzystwa,
 2. Przeprowadza przynajmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości i rzetelności oraz jej zgodności ze Statutem i Uchwałą Programową
 3. Ma prawo występowania do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami pokontrolnymi i żądania wyjaśnień
 4. Składa sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności Towarzystwa i Zarządu Towarzystwa,
 5. Wnioskuje do Walnego Zgromadzenia członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
 6. Wnioskuje o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
 7. Wnioskuje o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

 §35

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Komisji.

§36

 1. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa w razie:
  a) upływu kadencji;
  b) rezygnacji z pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej
  c) odwołania z funkcji przez Walne Zgromadzenie
 2. W wypadku zmniejszenia się składu pochodzących z wyboru członków Komisji Rewizyjnej Towarzystwa w trakcie trwania kadencji, Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo kooptacji spośród członków Towarzystwa pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków Komisji Rewizyjnej nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

§37

 1. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Towarzystwem
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
  a) być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
  b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  c) pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia swojej funkcji

Sąd Koleżeński

§38

Sąd Koleżeński składa się z 3 osób – członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.

§39

 1. Sąd Koleżeński jest powołany do rozpatrywania sporów pomiędzy członkami stowarzyszenia powstałych na tle ich działalności w stowarzyszeniu, jak również spraw członków Towarzystwa dotyczących nieprzestrzegania przez nich Statutu, uchwały Programowej i innych uchwał władz stowarzyszenia.
 2. Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania od uchwał Zarządów Oddziałów lub Zarządu Stowarzyszenia dotyczących ustania członkostwa. Odpowiedź Sądu następuje w formie pisemnej, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania odwołania.
 3. Sąd Koleżeński może po rozpoznaniu orzekać następujące kary:
  a) upomnienie;
  b) zawieszenie w prawach członka na okres do 6 miesięcy;
  c) wykluczenie ze stowarzyszenia.

Decyzja Sądu jest ostateczna.

§40

Zasady i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa wewnętrzny regulamin Sądu.

§41

Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków Sądu.

§42

 1. Mandat członka Sądu Koleżeńskiego wygasa w razie:
  a) upływu kadencji;
  b) rezygnacji z pełnienia funkcji członka Sądu Koleżeńskiego
  c) odwołania z funkcji przez Walne Zgromadzenie
 2. W wypadku zmniejszenia się składu pochodzących z wyboru członków Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa w trakcie trwania kadencji, Sądowi Koleżeńskiemu przysługuje prawo kooptacji spośród członków Towarzystwa pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków Sądu Koleżeńskiego nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

Rozdział V

 Wyspecjalizowane placówki Towarzystwa

§43

 1. Towarzystwo może tworzyć wyspecjalizowane placówki, których działalność jest zawężona do jednego lub kilku zagadnień zgodnych z celem istnienia stowarzyszenia.
 2. Placówka prowadzi działania metodami opisanymi w Statucie.

§44

Zarząd Stowarzyszenia powołując wyspecjalizowaną placówkę Towarzystwa określa problematykę oraz zakres jej działalności.

§45

 1. W strukturze Towarzystwa wyspecjalizowane placówki działają na zasadach pełnej autonomii, a w szczególności:
  a) swobodnie kształtują program własnej działalności – w zakresie przewidzianym Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia, która utworzyła daną placówkę;
  b) samodzielnie ustalają zasady własnej polityki kadrowej.
 2. Wyspecjalizowane placówki Towarzystwa mogą publicznie prezentować swoje stanowisko w sprawach dotyczących działalności danej placówki.
 3. Zarząd Stowarzyszenia powierza funkcję kierownika placówki osobie gwarantującej prawidłową pracę danej placówki.

§46

 1. Wyspecjalizowana placówka Towarzystwa składa Zarządowi Stowarzyszenia kwartalne sprawozdania ze swej działalności oraz przedstawia plany działania na najbliższe 6 miesięcy.
 2. Likwidacja przez Zarząd Stowarzyszenia wyspecjalizowanej placówki towarzystwa wymaga pisemnej opinii Komisji Rewizyjnej, wnikliwie oceniającej działalność danej placówki.

Rozdział VI

 Oddziały terenowe

§47

 1. Oddziały terenowe Towarzystwa tworzy się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia na wniosek 15 członków Towarzystwa zamieszkałych na danym terenie.
 2. Teren działania i siedzibę oddziału zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Oddziału.

§48

 1. Najważniejszą władzą oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału, na którym jest wybierany Zarząd Oddziału.
 2. Kadencja Zarządu Oddziału trwa 2 lata, a jego wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

§49

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest raz na dwa lata w terminie i miejscu ustalonym przez Zarząd Oddziału.
 2. Członkowie oddziału poinformowani będą listownie, przez Zarząd Oddziału, o miejscu i terminie Walnego Zebrania nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zebranie Członków Oddziału.

§50

Walne Zebranie Członków oddziału może być również zwołane:

a) na podstawie uchwały Zarządu Oddziału;
b) na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia;
c) na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału;
d) na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków oddziału.

§51

W Walnym Zebraniu Członków oddziału udział biorą:

a) z głosem decydującym członkowie oddziału;
b) z głosem doradczym zaproszeni goście.

§52

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

a) uchwalanie kierunków działania Terenowego Oddziału Towarzystwa odpowiadających potrzebom młodzieży tam mieszkającej i mieszczących się w celach statutowych i aktualnej Uchwale Programowej;
b) wybór Zarządu Oddziału;
c) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału;
d) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania się oddziału oraz przedkładanie jej do akceptacji Zarządowi Stowarzyszenia.

§53

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków oddziału w pierwszym terminie, zaś bez względu na ilość w drugim terminie.
 2. Uchwały dotyczące rozwiązania oddziału wymagają 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków w pierwszym terminie, a w drugim terminie 2/3 członków oddziału.

§54

 1. Zarząd Oddziału wybrany przez Walne Zebranie Członków składa się z 3-5 osób i wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Oddziału oraz Sekretarza Zarządu.
 2. W wypadku zmniejszenia się składu Zarządu Oddziału w czasie trwania kadencji, Zarządowi Oddziału przysługuje prawo kooptacji spośród członków oddziału Towarzystwa pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków Zarządu Oddziału nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd Oddziału zwołuje Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§55

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

a) tworzenie i realizowanie programu działania oddziału, zgodnego ze Statutem, aktualną Uchwałę Programową Towarzystwa i uchwałą programową Walnego Zebrania Członków oddziału;
b) wykonywanie uchwał i wytycznych udzielanych przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków Oddziału i Komisję Rewizyjną Oddziału;
c) upoważnianie konkretnych osób do reprezentowania Terenowego Oddziału na zewnątrz oraz działania w jego imieniu;
d) przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych za pomocą uchwały;
e) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych w ramach działalności oddziału;
f) dysponowanie funduszami Terenowego Oddziału.

§56

 1. Zarząd Oddziału oddzielną uchwałą upoważnia:
  a) 2 osoby – do reprezentowania Oddziału na zewnątrz;
  b) 2 osoby – do zaciągania zobowiązań majątkowych przez oddział.

§57

 1. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów, a w przypadku równej ilości głosów przeważa głos przewodniczącego zebrania.
 2. Posiedzenie Zarządu Oddziału jest prawomocne, jeżeli weźmie w nim udział nie mniej niż połowa członków Zarządu Oddziału.

§58

Posiedzenie Zarządu Oddziału odbywa się w miarę potrzeb nie rzadziej niż 4 razy w roku.

§59

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej Oddziału trwa 2 lata.
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 do 5 członków w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
 4. Kompetencje Komisji Rewizyjnej Oddziału to:
  a) kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia,
  b) ocena pracy Zarządu Oddziału,
  c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału,
  d) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
  e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału w razie jego bezczynności,
  f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału,
  g) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia.”
 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.
 2. W wypadku zmniejszenia się składu pochodzących z wyboru członków Komisji Rewizyjnej Oddziału w trakcie trwania kadencji, Komisji Rewizyjnej Oddziału przysługuje prawo kooptacji spośród członków Oddziału Towarzystwa pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków Komisji Rewizyjnej nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd Oddziału zwołuje Walne Zebranie Członków w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

Rozdział VII

 Majątek Towarzystwa

§60

 1. Majątek Towarzystwa stanowią:

a) nieruchomości;
b) ruchomości;
c) środki finansowe.

 1. Majątek przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych

§61

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  a) składki członkowskie,
  b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
  c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty
  d) wpływy z działalności statutowej
 2. Cały dochód Towarzystwa (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§62

Zakazane jest:

 1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. Przekazywanie majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. Wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników Towarzystwa oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa,
 4. Zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VIII

Zmiany Statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

§63

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w trybie określonym w §26 ust. 3.
 2. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa uchwała ta powinna określać przeznaczenie majątku Towarzystwa i powołać Komisję Likwidacyjną.