Nieodpłatne działania

Towarzystwa Pomocy Młodzieży

Są one skierowane do młodzieży i młodych osób oraz ich rodzin szczególnie będących w trudnych sytuacjach życiowo – rodzinnych i są prowadzone w zależności od aktualnie realizowanych przez nas programów. Szczegóły o warunkach uczestnictwa w zakładce Programy.

Do naszych programów zapraszamy młodzież od 15 r.ż. i młodych dorosłych oraz ich rodziny (zależnie od kryteriów uczestnictwa wymaganych w poszczególnych programach), które:

– mieszkają w Warszawie i okolicach
– znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej
– przeżywają kryzysy emocjonalne i rodzinne
– z problemami rodzinnymi (m.in. problem alkoholowy, konflikty, zachowania przemocowe w rodzinie)
– z doświadczeniem przemocy (fizycznej, psychicznej i seksualnej) w rodzinie aktualnie lub w przeszłości
– z problemami w relacjach z rówieśnikami i/lub w związkach
– nie radzą sobie ze stresem i trudnymi uczuciami
– z trudnościami z akceptacją siebie, swojego wyglądu, swojej seksualności
– z niską samooceną
– przeżywają przewlekły kryzys psychiczny i ze zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi – depresja, schizofrenia, zaburzenia lękowe, fobia społeczna, zespół stresu pourazowego (PTSD) – program PFRON i MUW
– z niepełnosprawnością psychiczną, somatyczną lub fizyczną – program PFRON
– szukają pracy lub mają trudności w odnalezieniu na rynku pracy (programy unijne)
– rodzicom w kwestii problemów opiekuńczo – wychowawczych i rodzinnych (m.in. w związku z problemem alkoholowym w rodzinie, doświadczających konfliktów i zachowań przemocowych w rodzinie).