Program terapeutyczny „Pomoc młodym osobom z niepełnosprawnością” 2017

Program terapeutyczny: „Pomoc młodym osobom z niepełnosprawnością”

Program skierowany jest do osób w wieku 18-35 lata, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, którym problemy wynikające z niepełnosprawności utrudniają funkcjonowanie w zakresie :

edukacji, aktywności zawodowej
pełnienia ról życiowych
zawierania i utrzymywania relacji
uczestnictwa we wszystkich sferach życia społecznego

Zapraszamy osoby, które:
chcą tworzyć lepsze relacje z ludźmi
chcą lepiej radzić sobie w sprawach codziennych
potrzebują wsparcia w powrocie do zdrowia emocjonalnego

Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych z trudnościami adaptacyjnymi, emocjonalnymi i psychicznymi

Warunki skorzystania z oferty
wiek 18 – 35 lat
posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności (orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o grupie inwalidzkiej)
norma intelektualna
zamieszkanie na terenie woj. mazowieckigo

Cele projektu

Celem projektu jest rehabilitacja odbiorczyń i odbiorców projektu zmierzająca w kierunku usamodzielnienia się, zaistnienia w lokalnym życiu społecznym, nawiązania satysfakcjonujących więzi z ludźmi, dokonania zmian w postrzeganiu siebie i swoich możliwości.
Poprzez tworzenie bezpiecznego i twórczego środowiska społecznego odbiorczynie i odbiorcy projektu będą mieli możliwość uczenia się jak wyjść z izolacji, budować i utrzymywać relacje z ludźmi, odnajdywać swoje mocne strony i zasoby, rozwijać nowe umiejętności.

Oferta projektu

W zależności od potrzeb proponujemy skorzystanie z:
indywidualnej pomocy psychologicznej (interwencja, poradnictwo, terapia, konsultacje psychiatryczne)
wsparcia grupowego:
– grupy rozwoju umiejętności życiowych i społecznych
– grupy wsparcia terapeutycznego
– grupa terapeutyczna
-warsztatów psychoedukacyjnych z zakresu umiejętności społecznych i aktywizacji zawodowej
-konsultacji rodzinnych i terapii rodzinnej

Indywidualna pomocy psychologiczna (interwencja, poradnictwo, terapia)
Beneficjeci projektu będą mogli otrzymać wsparcie psychologiczne długo lub krótkoterminowe w zależności od potrzeb, mająca na celu m.in. poprawę funkcjonowania społecznego, naukę konstruktywnych sposobów radzenia sobie z emocjami, stresem. Korzystający z tej formy wsparcia będą mogli pracowac nad zwiększeniem samodzielności w życiu codziennym i polepszeniem funkcjonowania w kontaktach z ludźmi. W ramach udzialu w projekcie możliwe są także konsultacje psychiatryczne.

Grupowe wsparcie psychologiczne
Przeznaczona jest dla młodych osób z osób z trudnościami w kontaktach z innymi i w codziennym funkcjonowaniu nastawiona na naukę umiejętności społecznych. Celem spotkań jest poznawanie siebie i innych, poznawanie swoich zasobów i ograniczeń, rozwój zasobów, przepracowywanie lęków, barier i trudności związanych z kontaktem z innymi ludźmi, uczenie się wyrażania siebie – swoich uczuć, potrzeb, przekonań, uczenie się stawiania i obrony swoich granic.Na spotkaniach grupowych będzie prowadzona praca nad zmianą doświadczanych trudności, praca w kierunku wzmacniania konstruktywnych strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami na poziomie emocjonalnym i funkcjonalnym. W ramach wsparcia grupowego będą prowadzone 3 grupy: terapeutyczna (1x w tyg.), rozwoju umiejętności życiowych i społecznych(2 x w tyg.) oraz wsparcia (1x w tyg.).

Warsztaty psychoedukacyjne
odbywać się będą w weekend, realizowane będą w oparciu o aktywne techniki pracy z grupą: techniki Gestalt, psychodramy, scenki, pracę w małych grupach, na forum, dyskusje, artystyczne formy itp. Przykladowe zagadnienia: radzenie sobie ze stresem, skuteczna realizacja celów i zadań życiowych, współpraca w grupie, budowanie pozytywnej samooceny, rozwój kreatywności, autoprezentacja itp.
Konsultacje i terapia w kontekście rodzinnym
Jest to forma wsparcia skierowana bezpośrednio do i dla beneficjentów przy współudziale rodziców, opiekunów lub współmałżonków. Rehabilitacja psychiczna i społeczna, jak wskazuje kilkunastoletnie doświadczenie naszych terapeutów, często nie jest możliwa bez wsparcia rodziny czy otoczenia. Terapia rodzin i konsultacje rodzinne prowadzą do poprawy i uzdrowienia relacji i komunikacji między beneficjentami, a poszczególnymi członkami w rodzinie.

Warunki skorzystania z oferty
wiek 18 – 35 lat
posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności (orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o grupie inwalidzkiej)
norma intelektualna
zamieszkanie na terenie woj. mazowieckigo

Szczegółowe informacje i zapisy

Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, Warszawa
tpm@tpm.org.pl, tel. 22 887 88 05, 508 350 320

Prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach 10.00 – 16.00 osoby zainteresowane udziałem w projekcie. Zostanie umówione spotkanie konsultacyjne, kwalifikujące do projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Top