Program terapeutyczny „Pomoc młodym osobom z niepełnosprawnością” – 2018

 

plakat a2 2017 poprawny

Towarzystwo Pomocy Młodzieży kontynuuje realizację programu „Pomoc młodym osobom z niepełnosprawnością”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program skierowany jest do osób w wieku 18-35 lata, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, którym problemy wynikające z niepełnosprawności utrudniają funkcjonowanie w zakresie : edukacji, aktywności zawodowej, pełnienia ról życiowych, zawierania i utrzymywania relacji, uczestnictwa we wszystkich sferach życia społecznego

Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych z trudnościami adaptacyjnymi, emocjonalnymi i psychicznymi.

Mamy jeszcze wolne miejsca w programie i zapraszamy osoby zainteresowane udziałem.

Zapraszamy osoby, które:

– chcą tworzyć lepsze relacje z ludźmi

– chcą lepiej radzić sobie w sprawach codziennych

– potrzebują wsparcia w powrocie do zdrowia emocjonalnego

Warunki skorzystania z oferty

– wiek 18 – 35 lat

– posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o grupie inwalidzkiej)

– norma intelektualna

– zamieszkanie na terenie woj. mazowieckiego

Cele projektu

Celem projektu jest rehabilitacja odbiorczyń i odbiorców projektu zmierzająca w kierunku usamodzielnienia się, zaistnienia w lokalnym życiu społecznym, nawiązania satysfakcjonujących więzi z ludźmi, dokonania zmian w postrzeganiu siebie i swoich możliwości.

Poprzez tworzenie bezpiecznego i twórczego środowiska społecznego odbiorczynie i odbiorcy projektu będą mieli możliwość uczenia się jak wyjść z izolacji, budować i utrzymywać relacje z ludźmi, odnajdywać swoje mocne strony i zasoby, rozwijać nowe umiejętności.

Oferta projektu

W zależności od potrzeb proponujemy skorzystanie z:

– indywidualnej pomocy psychologicznej (interwencja, poradnictwo, terapia, konsultacje psychiatryczne)

– wsparcia grupowego:

– grupy rozwoju umiejętności życiowych i społecznych

– grupy wsparcia terapeutycznego

– grupa terapeutyczna

warsztatów psychoedukacyjnych z zakresu umiejętności społecznych i aktywizacji zawodowej

konsultacji rodzinnych i terapii rodzinnej

Indywidualna pomocy psychologiczna (interwencja, poradnictwo, terapia)

Beneficjenci projektu będą mogli otrzymać wsparcie psychologiczne długo lub krótkoterminowe w zależności od potrzeb, mająca na celu m.in. poprawę funkcjonowania społecznego, naukę konstruktywnych sposobów radzenia sobie z emocjami, stresem. Korzystający z tej formy wsparcia będą mogli pracować nad zwiększeniem samodzielności w życiu codziennym i polepszeniem funkcjonowania w kontaktach z ludźmi. W ramach udziału w projekcie możliwe są także konsultacje psychiatryczne.

Grupowe wsparcie psychologiczne

Przeznaczona jest dla młodych osób z osób z trudnościami w kontaktach z innymi i w codziennym funkcjonowaniu nastawiona na naukę umiejętności społecznych. Celem spotkań jest poznawanie siebie i innych, poznawanie swoich zasobów i ograniczeń, rozwój zasobów, przepracowywanie lęków, barier i trudności związanych z kontaktem z innymi ludźmi, uczenie się wyrażania siebie – swoich uczuć, potrzeb, przekonań, uczenie się stawiania i obrony swoich granic.Na spotkaniach grupowych będzie prowadzona praca nad zmianą doświadczanych trudności, praca w kierunku wzmacniania konstruktywnych strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami na poziomie emocjonalnym i funkcjonalnym. W ramach wsparcia grupowego będą prowadzone 3 grupy: terapeutyczna (1x w tyg.), rozwoju umiejętności życiowych i społecznych(2 x w tyg.) oraz wsparcia (1x w tyg.).

Warsztaty psychoedukacyjne

odbywać się będą w weekend, realizowane będą w oparciu o aktywne techniki pracy z grupą: techniki Gestalt, psychodramy, scenki, pracę w małych grupach, na forum, dyskusje, artystyczne formy itp. Przykładowe zagadnienia: radzenie sobie ze stresem, skuteczna realizacja celów i zadań życiowych, współpraca w grupie, budowanie pozytywnej samooceny, rozwój kreatywności, autoprezentacja itp.

Konsultacje i terapia w kontekście rodzinnym

Jest to forma wsparcia skierowana bezpośrednio do i dla beneficjentów przy współudziale rodziców, opiekunów lub współmałżonków. Rehabilitacja psychiczna i społeczna, jak wskazuje kilkunastoletnie doświadczenie naszych terapeutów, często nie jest możliwa bez wsparcia rodziny czy otoczenia. Terapia rodzin i konsultacje rodzinne prowadzą do poprawy i uzdrowienia relacji i komunikacji między beneficjentami, a poszczególnymi członkami w rodzinie.

Szczegółowe informacje i zapisy

Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, Warszawa

tpm@tpm.org.pl, tel. 22 887 88 05, 508 350 320

Prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach 10.00 – 16.00 osoby zainteresowane udziałem w projekcie. Zostanie umówione spotkanie konsultacyjne, kwalifikujące do projektu.

Projekt realizowany w okresie 1.04.2017-31.03.2019 r.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 

Program został zrealizowany  dzięki wsparciu finansowemu

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Beneficjentami były osoby w wieku 18 – 35 lat, które:

 • chciały tworzyć lepsze relacje z ludźmi
 • chciały lepiej radzić sobie w sprawach codziennych
 • potrzebowały wsparcia w powrocie do zdrowia emocjonalnego

Harmonogram:

Wszystkie działania w projekcie odbywały się w sposób ciągły od 1.04.2017 do 31.03.2018.

Warunkami skorzystania z oferty były:

 • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o grupie inwalidzkiej)
 • norma intelektualna
 • zamieszkanie na terenie woj. mazowieckiego

W projekcie oferowano:

 • Wsparcie grupowe

– grupa rozwoju umiejętności życiowych i społecznych trwała 12 miesięcy, spotkania odbywały się dwa razy w tygodniu
– grupa wsparcia trwała 10 miesięcy, spotkania odbywały się raz w tygodniu
– grupa terapeutyczna trwała 11 miesięcy, spotkania odbywały się raz w tygodniu

   • Warsztaty umiejętności społecznych.  Odbyło się 24 jednodniowych warsztatów z zakresu tematów takich jak :  Ozdabianie przedmiotów metoda de Cupage , Komunikacja, Praca nad emocjami, Moje zasoby i ograniczenia, Praca z ciałem w kontekście wyrażania emocji, Praca z Mandalą i kolorem , Radzenie sobie ze stresem, Techniki relaksacyjne, Zamiany marzeń w cele, Współpraca w grupie, Arteterapia-przygotowywanie ozdób świątecznych, Odkrywanie swojego potencjału
   • Pomoc psychologiczna (indywidualna i rodzinna)

   

     

  Szczegółowe informacje i zapisy: dział KONTAKT

Top