Program terapeutyczny „Pomoc młodym osobom z niepełnosprawnością” – 2018

plakat a2 2017 poprawny

Program terapeutyczny: „Pomoc młodym osobom z niepełnosprawnością”

Towarzystwo Pomocy Młodzieży kontynuuje realizację programu „Pomoc młodym osobom z niepełnosprawnością” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program skierowany jest do osób w wieku 18-35 lata, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, którym problemy wynikające z niepełnosprawności utrudniają funkcjonowanie w zakresie : edukacji, aktywności zawodowej, pełnienia ról życiowych, zawierania i utrzymywania relacji, uczestnictwa we wszystkich sferach życia społecznego

Zapraszamy osoby, które:

 • chcą tworzyć lepsze relacje z ludźmi
 • chcą lepiej radzić sobie w sprawach codziennych
 • potrzebują wsparcia w powrocie do zdrowia emocjonalnego

Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych z trudnościami adaptacyjnymi, emocjonalnymi i psychicznymi

Warunki skorzystania z oferty

 • wiek 18 – 35 lat
 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności (orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o grupie inwalidzkiej)
 • norma intelektualna
 • zamieszkanie na terenie woj. mazowieckiego

Cele projektu

Celem projektu jest rehabilitacja odbiorczyń i odbiorców projektu zmierzająca w kierunku usamodzielnienia się, zaistnienia w lokalnym życiu społecznym, nawiązania satysfakcjonujących więzi z ludźmi, dokonania zmian w postrzeganiu siebie i swoich możliwości.

Poprzez tworzenie bezpiecznego i twórczego środowiska społecznego odbiorczynie i odbiorcy projektu mają możliwość uczenia się jak wyjść z izolacji, jak budować i utrzymywać relacje z ludźmi, odnajdywać swoje mocne strony i zasoby, rozwijać nowe umiejętności. Każda osoba uczestnicząca w projekcie podczas spotkań konsultacyjnych może wraz z terapeutką/tą ustalić swój Indywidualny Plan Działania zgodnie z potrzebami osobistymi, stanem zdrowia i możliwościami projektu.

Działania są prowadzone w siedzibie TPM w Warszawie przy ul. Nowolipki 2 do 31 marca 2019 roku.

Oferta projektu

Osoby zgłaszające się do udziału w projekcie mogą nieodpłatnie skorzystać z bogatej i odpowiadającej na ich potrzebny ścieżki wsparcia

W zależności od potrzeb proponujemy skorzystanie z:

 • indywidualnej pomocy psychologicznej (interwencja, poradnictwo, terapia, konsultacje psychiatryczne)
 • wsparcia grupowego:
 • grupy rozwoju umiejętności życiowych i społecznych
 •  grupy wsparcia terapeutycznego
 •  grupy terapeutycznej
 • warsztatów psychoedukacyjnych z zakresu umiejętności społecznych i aktywizacji zawodowej
 • konsultacji rodzinnych i terapii rodzinnejDo końca września 2018 roku wszystkie niżej opisane formy wsparcia były realizowane zgodnie z harmonogramem i będą trwały do końca projektu t.j. 31. marca 2019. Mamy jeszcze ostatnie wolne miejsca w projekcie –  zapraszamy!

Indywidualna pomoc psychologiczna (interwencja, poradnictwo, terapia)

Beneficjenci projektu otrzymują wsparcie psychologiczne długo lub krótkoterminowe w zależności od potrzeb, mająca na celu m.in. poprawę funkcjonowania społecznego, naukę konstruktywnych sposobów radzenia sobie z emocjami, stresem. Korzystający z tej formy wsparcia pracują nad zwiększeniem samodzielności w życiu codziennym i polepszeniem funkcjonowania w kontaktach z ludźmi. W ramach udziału w projekcie możliwe są także konsultacje psychiatryczne.

Grupowe wsparcie psychologiczne

Przeznaczone jest dla młodych osób z trudnościami w kontaktach z innymi i w codziennym funkcjonowaniu, praca nastawiona jest na naukę umiejętności społecznych. Celem spotkań jest poznawanie siebie i innych, poznawanie swoich zasobów i ograniczeń, rozwój zasobów, przepracowywanie lęków, barier i trudności związanych z kontaktem z innymi ludźmi, uczenie się wyrażania siebie – swoich uczuć, potrzeb, przekonań, uczenie się stawiania i obrony swoich granic. Na spotkaniach grupowych prowadzona jest praca nad zmianą doświadczanych trudności, praca w kierunku wzmacniania konstruktywnych strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami na poziomie emocjonalnym i funkcjonalnym. W ramach wsparcia grupowego prowadzone są 3 grupy: terapeutyczna (1x w tyg.), rozwoju umiejętności życiowych i społecznych(2 x w tyg.) oraz wsparcia (1x w tyg.).

Warsztaty psychoedukacyjne

Zajęcia odbywają się w weekendy, są realizowane w oparciu o aktywne techniki pracy z grupą: techniki Gestalt, psychodramy, scenki, pracę w małych grupach, na forum, dyskusje, artystyczne formy itp. Przykładowe zagadnienia: radzenie sobie ze stresem, skuteczna realizacja celów i zadań życiowych, współpraca w grupie, budowanie pozytywnej samooceny, rozwój kreatywności, autoprezentacja itp. Do końca września 2018 roku odbyły się warsztaty o następującej tematyce: „Ja w grupie” – warsztaty integracyjne, warsztaty z arteterapii, ze scrapbookingu, „Rozwiń skrzydła – jak pozytywnie przeżywać siebie i otaczający świat”, „Jak rozumieć siebie, swoje uczucia i potrzeby – czyli o języku żyrafy, asertywności i dialogu miłości”.

Wsparcie psychologiczne rodzinne

Jest to forma wsparcia skierowana bezpośrednio do i dla beneficjentów przy współudziale rodziców, opiekunów lub współmałżonków. Rehabilitacja psychiczna i społeczna, jak wskazuje kilkunastoletnie doświadczenie naszych terapeutów, często nie jest możliwa bez wsparcia rodziny czy otoczenia. Terapia rodzin i konsultacje rodzinne prowadzą do poprawy i uzdrowienia relacji i komunikacji między beneficjentami, a poszczególnymi członkami w rodzinie.

Szczegółowe informacje i zapisy

Towarzystwo Pomocy Młodzieży

ul.Nowolipki 2, 00-160 Warszawa

www.tpm.org.pl, tpm@tpm.org.pl

tel. 22 887 88 05, 508 350 320

Procedura zgłaszania i przyjmowania pacjentów do udziału w projekcie:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach 10.00 – 16.00. Zostanie umówione spotkanie konsultacyjne, kwalifikujące do projektu.

Informacje o naszej organizacji

Towarzystwo Pomocy Młodzieży jest organizacją pozarządową istniejącą od 1989 roku. Naszym celem jest pomoc psychologiczna młodym osobom i rodzicom w rozwiązywaniu problemów, towarzyszenie im oraz wspieranie w trudnych sytuacjach życiowych w domu, szkole, pracy, środowisku rówieśniczym. Podejmujemy bezpośrednie, różnorodne działania terapeutyczne ukierunkowane na pełny rozwój młodego człowieka w zakresie funkcjonowania emocjonalnego i kontaktów interpersonalnych.

Zespół TPM tworzą psychoterapeuci/tki posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z młodymi ludźmi i ich rodzinami, od kilku lat realizujemy programy przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Nasze stowarzyszenie jest organizacją rozwijającą się i realizującą dużą liczbę projektów. Cieszymy się dobrą opinią wśród naszych odbiorców oraz wśród grantodawców.

 

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 

Program został zrealizowany  dzięki wsparciu finansowemu

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 •  Szczegółowe informacje i zapisy: dział KONTAKT

Top