Regulamin działań odpłatnych

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Regulamin określa zasady udzielania pomocy w ramach odpłatnej działalności Stowarzyszenia Towarzystwa Pomocy Młodzieży, zwanej dalej Stowarzyszeniem.

§ 2.

W ramach działalności odpłatnej Stowarzyszenie realizuje projekt pt.: „Specjalistyczne indywidualne i grupowe działania na rzecz zdrowia psychicznego”. Rodzaj działań Stowarzyszenia objętych projektem został wskazany poniżej.

§ 3.

Pomoc w ramach działalności Stowarzyszenia udzielana jest stacjonarnie.

§ 4.

Warunkiem przystąpienia do Umowy jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz uiszczenie opłaty zgodnie z Cennikiem załączonym do poniższego regulaminu. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy Stowarzyszenia na zasadach wymienionych w § 14.

§5.

Siedzibą Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa.

II. ŚWIADCZONE USŁUGI

§ 6.

Indywidualna pomoc udzielana stacjonarnie trwa każdorazowo 50 minut, terapia par trwa każdorazowo 90 minut, a czas trwania zajęć grupowych określany jest zgodnie ze specyfiką grupy. Czas trwania innych usług został uregulowany w Cenniku.

§ 7.

Zakres usług świadczonych przez Stowarzyszenie w ramach projektu obejmuje:

 • psychoterapia indywidualna
 • psychoterapia par / małżeństw
 • pomoc psychologiczną
 • poradnictwo psychologiczne
 • poradnictwo seksuologiczne
 • interwencję kryzysową
 • grupy terapeutyczne, rozwoju osobistego, wsparcia, rozwoju umiejętności społecznych i inne
 • warsztaty rozwoju osobistego
 • szkolenia
 • wykłady dydaktyczne
 • doradztwo zawodowe
 • poradnictwo prawne
 • psychodietetyka
 • konsultacje psychiatryczne
 • coaching
 • mediacje
 • terapia przez skype’a
 • terapia w języku angielskim

Klient zostanie zakwalifikowany do właściwej formy wsparcia po odbyciu konsultacji wstępnej.

§ 8.

Szczegółowe informacje na temat świadczonych usług znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia.

§ 9.

Harmonogram wszystkich spotkań ustalany jest indywidualnie w trakcie pierwszej konsultacji.

§ 10.

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonego wcześniej terminu spotkania.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

§ 11.

Klient

a) Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed podjęciem decyzji o korzystaniu z usług Stowarzyszenia.

b) Przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu odbywa się na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. 2016 R. poz. 922)

c) Aby korzystać z usług psychologicznych/specjalistycznych/psychoterapii Klient powinien posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby poniżej 18 r.ż. zobowiązane są do przedstawienia zgody opiekunów prawnych.

d) Klient ma prawo do rezygnacji ze świadczonych usług bez podania przyczyny, ale zobowiązany jest do poinformowania o rezygnacji z usług nie później niż 48 godzin przed planowanym terminem spotkania. W przeciwnym razie spotkanie zostanie uznane za odbyte i Klient poniesie koszty spotkania.

§ 12.

Stowarzyszenie

a) Zobowiązuje się do zapewnienia profesjonalnej pomocy na rzecz Klienta Stowarzyszenia z zachowaniem należytej staranności a także zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

b) Osoby świadczące usługi z ramienia Stowarzyszenia zobowiązane są do zachowania tajemnicy i poufności wszelkich danych i informacji uzyskanych od osób korzystających z usług Stowarzyszenia. Szczegółowe zasady oraz zakres tajemnicy zawodowej określają odrębne przepisy w tym przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.), oraz przepisy ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, ze zm.).

c) Może odmówić udzielenia pomocy psychologicznej Klientowi, który może swoim zachowaniem stanowić zagrożenie dla siebie i innych, znajduje się pod wpływem alkoholu i/lub środków psychoaktywnych.

d) Zobowiązuje się do zwrotu wpłaconych środków, jeżeli konsultacja nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie osoby świadczącej usługi po stronie Stowarzyszenia.

IV. PŁATNOŚCI

§ 13.

Stowarzyszenie świadczy swoje usługi zgodnie z obowiązującym Cennikiem, który umieszczony jest na stronie internetowej Stowarzyszenia.

§ 14.

Płatności ratalne za zajęcia grupowe należy regulować zgodnie z harmonogramem wysyłanym do uczestników przed rozpoczęciem cyklu. Wartość rat uwzględnia całość cyklu terapeutycznego i nie ulega zmniejszeniu ze względu na nieobecność uczestnika na spotkaniu grupy, o czym uczestnicy informowani są na pierwszym spotkaniu lub w niniejszym regulaminie. Nieobecność na zajęciach bez rezygnacji z udziału w grupie traktowana jest jako obecność.

§ 15.

W przypadku osób będących w trudnej sytuacji materialnej Stowarzyszenie świadczy usługi nieodpłatnie. Warunkiem jest miejsce w projekcie aktualnie prowadzonym w Stowarzyszeniu oraz fakt spełnienia przez Klienta warunków uczestnictwa w projekcie. W kwestiach spornych decyzję podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 16.

Płatności za usługi świadczone przez Stowarzyszenie dokonać można, ze względu na dbałość o przejrzystość finansów Stowarzyszenia przelewem na niżej wymienione konto:

11 2030 0045 1110 0000 0412 6190

Płatność powinna być umieszczona przynajmniej na dwa dni przed umówioną wizytą. Klient jest w takim przypadku zobowiązany do przedstawienia terapeucie dowodu wpłaty za aktualną wizytę.

Płatność może być uiszczona również w formie gotówki, po zakończonej sesji. Za uiszczenie opłaty klient uzyska od terapeuty potwierdzenie wpłaty w formie KP. Na koniec miesiąca na podstawie wpłat i KP klient uzyska fakturę.

§ 17.

Ewentualne zwroty dokonywane są w terminie dwóch dni roboczych w tej samej formie, w której Klient dokonał płatności.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), przepisy ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, ze zm.).