Twój czas na zdrowe życie

W okresie od 1 marca do 31 grudnia 2019 roku realizujemy program „Twój czas na zdrowe życie – program dla młodzieży zagrożonej uzależnieniami i/lub przemocą w rodzinie z terenu Dzielnicy Śródmieście” współfinansowany przez m. st. Warszawa.

Celem zadania jest profilaktyka oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy w rodzinie poprzez podejmowanie różnorodnych działań interwencyjnych i pomocowych o charakterze psychologicznym i prawnym służących konstruktywnemu rozwiązywaniu problemów w sytuacjach trudnych i kryzysowych (w tym ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie) oraz działań profilaktycznych i psychoedukacyjnych kształtujących prawidłowe postawy i promujących zdrowy styl życia bez używek młodzieży i młodych dorosłych zagrożonych lub dotkniętych uzależnieniami i/lub przemocą w rodzinie z obszaru dzielnicy Śródmieście, a tym samym ograniczenie wpływu szkodliwego spożywania alkoholu na funkcjonowanie rodzin, w tym przemocy w rodzinie.

W ramach niniejszego zadania proponujemy równoległe prowadzenie różnych typów oddziaływań mających na celu zwiększenie kompetencji społecznych młodzieży przez kształtowanie prawidłowych postaw: nastawionych na rozwój osobisty, emocjonalny, interpersonalny młodzieży i psychoedukację oraz pomocowych nastawionych na wsparcie w trudnej sytuacji, pomoc w wyjściu z kryzysu oraz motywowanie do zajęcia się sobą, swoim rozwojem oraz wskazywanie innych perspektyw związanych z trudną sytuacją rodzinną a także budowanie konstruktywnego wspierającego grupowego środowiska dla młodzieży.

W związku z tym proponujemy prowadzenie następujących działań dla młodzieży w wieku 15 – 26 lat i rodziców w ramach zindywidualizowanej ścieżki wsparcia (zależnie od potrzeb zgłaszających się osób):

  • pierwszy kontakt (mailowy, telefoniczny, bezpośredni) dla młodzieży i ich rodzin,
  • grupa rozwoju umiejętności radzenia sobie ze stresem i napięciem emocjonalnym dla młodzieży,
  • warsztat psychoedukacyjny dla młodzieży,
  • indywidualna pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla młodzieży i ich rodziców,
  • poradnictwo i konsultacje prawne dla młodzieży i ich rodzin.

Projekt współfinansuje miasto stołeczne Warszawa