Najważniejszymi celami projektu są ograniczenie stosowania przemocy w rodzinie i zmniejszenie jej zdrowotnych i społecznych skutków, zwiększenie dostępności i różnorodności oferty specjalistycznej adekwatnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w rodzinach, w których występuje przemoc, poprawienie funkcjonowania osób dotkniętych przemocą w rodzinie w różnych sferach życia, m.in. rodzinnej, zawodowej, społecznej.

Do programu zapraszamy młodzież w wieku 15 – 26 lat z rodzin dotkniętych przemocą i jej rodziny z terenu Warszawy, zwłaszcza rodziny z problemem alkoholowym i zagrożone wykluczeniem społecznym.

Oferujemy:

  • pomoc psychologiczną (w formie cotygodniowych spotkań)
  • konsultacje prawne
  • warsztaty dla młodzieży.

Chcemy, by dzięki naszym działaniom zgłaszające się osoby odzyskiwały wiarę w swoje możliwości, stawiały sobie nowe i konstruktywne cele, uczyły się, jak radzić sobie z pojawiającymi się w ich życiu problemami, poznawały swoje prawa i umiały ich bronić. Chcemy, aby dzięki naszym działaniom młodzi ludzie i ich bliscy dokonali przynajmniej pierwszego kroku w kierunku ochrony przed przemocą, upewnili się, że warto o siebie dbać i dokonywać zmian, nawet tych trudnych.

Projekt współfinansuje miasto stołeczne Warszawa