„W STRONĘ SAMODZIELNOŚCI” – PROGRAM OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA MŁODYCH OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Program jest realizowany w ramach zadania: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób współfinansowany przez Wojewodę Mazowieckiego (MUW) w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2015 r.

Program jest skierowany do młodzieży i młodych dorosłych osób od 15 do 30 roku życia oraz ich rodziców, zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym, cierpiących na zaburzenia psychiczne: zaburzenia depresyjne, lękowe, osobowości, odżywiania, zespół stresu pourazowego (w wyniku przemocy) czy różne objawy dezadaptacyjne uniemożliwiające lub ograniczające wypełnianie ról społecznych i zawodowych.

Celem programu jest aktywizacja społeczna młodych osób z zaburzeniami psychicznymi prowadząca do zwiększenia stopnia usamodzielniania się uczestników i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej poprzez dokonywanie zmian w spostrzeganiu siebie i swoich możliwości, zmiany myślenia w kategoriach: „mogę”, „potrafię”, „chcę”, w kierunku decydowania o sobie, nawiązywania satysfakcjonujących relacji z ludźmi, w których można doświadczać, jak wyjść z izolacji i stać się bardziej aktywnym, budować i utrzymywać konstruktywne relacje z ludźmi, odnajdywać swoje mocne strony i zasoby, rozwijać nowe umiejętności umożliwiające powrót do pełnienia ról społecznych m.in. kontynuacji nauki czy podjęcia pracy.
W ramach programu prowadzimy działania o charakterze wsparciowym, terapeutycznym i psychoedukacyjnym będące jednym z elementów sieci oparcia społecznego: pomoc psychologiczno – pedagogiczna indywidualna i rodzinna (terapia, konsultacje, poradnictwo, interwencje , wsparcie) oraz konsultacje psychiatryczne.

Projekt współfinansuje :

MUW