Czym jest przemoc w rodzinie?

Dlaczego ostatnio dużo się o niej mówi?

Przemoc w rodzinie to, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny. Dotyczy to najbliższych: małżonków, konkubentów, partnerów, rodzeństwa, powinowatych oraz innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. Narażanie osób bliskich na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszając ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodując szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne jest przemocą w rodzinie.

Przemoc może być: fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, seksualna. I każda z nich jest przestępstwem nie tylko, gdy czyn zostanie dokonany, ale już same groźby popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dotyczą lub szkodę osoby najbliższej, są przestępstwem. Jeżeli groźba wzbudza w nas uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, oznacza to, że mamy do czynienia z przestępstwem.

Ostatnio głośno było o przemocy domowej z powodu próby zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Próbowano zmienić m.in. zapis, że przemocą nie będzie jednorazowe pobicie a Niebieska Karta nie będzie zakładana z urzędu, że będzie potrzebna zgoda ofiary. Ze zmian rząd się wycofał, ustawa obowiązuje w niezmienionym brzmieniu.

Kolejne artykuły na temat przemocy w rodzinie będą się ukazywały co tydzień. Minikampania społeczna jest współfinansowana przez Miasto st. Warszawa.

Projekt współfinansuje miasto stołeczne Warszawa